Obchodní podmínky

Stáhnout vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti VRATACENTRUM s.r.o., IČ 27538851, se sídlem Náchodská 607, 503 01 Hradec Králové, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové vložka C 24871 (dále jen „Prodávající“) platí pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vrata-centrum.cz/eshop

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Mobil: +420 606 082 700

Email: info@vratacentrum.cz

Bankovní spojení: 220508770/0300

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím na straně jedné a jinou fyzickou či právnickou osobou jako kupujícím na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, umístěného na adrese www.vrata-centrum.cz, jejím předmětem je koupě nabízeného zboží

1.2. Vymezení některých pojmů užívaných v obchodních podmínkách:

  • Kupující – je podnikatel nebo spotřebitel
  • Spotřebitel – je každá fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy s Prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
  • Podnikatel – je kupující, který není spotřebitel. Podnikatelem je osoba, která uzavírá Smlouvu s Prodávajícím v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností, jakož i osoby jednající jeho jménem nebo účet Podnikatele
  • Internetový obchod – je e-shop zřízený za účelem dodávaní zboží na základě přijatých objednávek od Kupujících a potvrzených od Prodávajícího

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením Smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje inzerci značkového zboží s vyobrazením jednotlivých položek, včetně základních informací (účel, rozměry…). V případě „slev, slevových akcí, zboží v akci“ je uvedená cena již po této slevě, a tedy konečná. Uvedené ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní (zejména DPH) a poplatků vyjma nákladů na doručení zboží a balné.

2.2. Prodávající umožňuje dodání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiné přepravní společnosti. Platbu za odebrané zboží je možné učinit bankovním převodem na účet číslo 220508770/0300, dobírkou, či online platbou pomocí platební brány ComGate.

2.3. Náklady na dodání objednaného zboží se Kupující dozví dle aktuální sazby před uzavřením Smlouvy v Internetovém obchodě při výběru způsobu doručení a platby za zboží. Základní sazba nákladů na dodání činí 139,- Kč. Nevztahuje se na garážová vrata a domovní dveře.

2.4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Vztahy a případné spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo jakékoli slevy, slevové akce, zboží v akci kdykoliv s okamžitou platností odvolat. Požadovat slevu na zboží po odvolání není možné.

3. Objednávka

3.1. Objednávka je Prodávajícímu zaslána prostřednictvím Internetového obchodu, kdy po výběru objednávaného zboží Kupující vyplní fakturační údaje (zejména se jedná o identifikační údaje Kupujícího a případně dodací údaje). Kupující také vybere způsob dopravy jím objednávaného zboží a způsob platby. Zasláním objednávky Kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, v opačném případě Internetový obchod neumožňuje odeslání objednávky.

3.2. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji celkově zkontrolovat a případně ji opravit. Před odesláním objednávky je Kupující také informován o celkové ceně objednávky.

3.3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající odešle potvrzení přijetí objednávky dle odst. 3.1. obchodních podmínek neprodleně zaslané na emailovou adresu uvedenou Kupujícím. Za situace, kdy email potvrzující objednávku nebude možné doručit na emailovou adresu uvedenou Kupujícím, bude Kupující bez zbytečného odkladu kontaktován Prodávajícím telefonicky na jím uvedené telefonní číslo. Pokud se nepodaří Kupujícího kontaktovat žádným z výše uvedených způsobů, nebude ze strany Prodávajícího k takové objednávce přihlíženo.

3.4. Uzavřením Smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn s ohledem na charakter objednávky (větší množství, celková výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (zejména telefonicky, či písemně). Pokud se nepodaří Kupujícího kontaktovat, nebude ze strany Prodávajícího k takové objednávce přihlíženo.

3.6. V případě výběru způsobu platby bankovním převodem, budou obsahem potvrzení o přijetí objednávky od Prodávajícího i platební údaje k dané objednávce. Kupující při provedení platby na bankovní účet Prodávajícího uvede jako variabilní symbol číslo objednávky.

4. Ostatní ujednání

4.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v souladu s ustanovením § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, až úplným zaplacením kupní ceny.

4.2. Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na takto dodané přebytečné zboží, pokud ho Kupující při převzetí neodmítne.

4.3. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží zasláním prostřednictvím přepravní společnosti na dobírku na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, a to neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději ve lhůtě do jednoto týdne. Pro případ objednávek většího rozsahu si Prodávající vyhrazuje právo na dodání zboží ve lhůtě delší, o čemž neprodleně zpraví Kupujícího.

4.4. V případě platby zboží převodem na účet Prodávajícího, se Prodávající zavazuje předat zboží k doručení přepravní společnosti do 3 (slovy: tří) pracovních dní ode dne připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího. Pro případ objednávek většího rozsahu si Prodávající vyhrazuje právo na dodání zboží ve lhůtě delší, o čemž neprodleně zpraví Kupujícího.

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění Kupujícího.

4.6. Nebezpečí nahodilé škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího předáním zboží Kupujícímu.

4.7. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

5. Odpovědnost Prodávajícího

5.1. Prodávající odpovídá Podnikateli za vady dle ustanovení § 2099 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Projeví-li se vada na zboží prodaném Spotřebiteli v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již převzetí.

5.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, pokud se vada vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

5.5. Právo dle čl. 5.3. obchodních podmínek se nepoužije u:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

5.6. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

5.7. Nemá-li zboží vlastnosti dle čl. 5.2. obchodních podmínek může Spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

5.8. Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

6.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží od okamžiku převzetí zboží.

6.2. Pro účely odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat Prodávajícího dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn, nikoliv povinen, pro odstoupení použít tento vzorový formulář odstoupení od Smlouvy.

6.3. K zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud Spotřebitel odeslal odstoupení v poslední den příslušné lhůty.

6.4. Účastníci jsou povinni vrátit si plnění z takto zrušené Smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Spotřebitele na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.5. Zboží se vrací včetně příslušenství, které bylo dodáno společně se zbožím. V písemném odstoupení od Smlouvy uvede Spotřebitel číslo bankovního účtu nebo poštovní adresu pro zpětné zaslání kupní ceny Prodávajícím. Prodávající je povinen po obdržení poštovní zásilky obsahující nepoškozené zboží vrátit Spotřebiteli zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď na účet uvedený v písemném odstoupení od Smlouvy, nebo poštovní poukázkou na adresu Spotřebitele.

6.6. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.7. Spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit mimo jiné od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž nemůže dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost;  však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7. Reklamační podmínky

7.1. Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne písemnou formou v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (dále jen „záruční list“). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává Prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

7.2. Při reklamaci je Kupující povinen doložit, že zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, uvést popis vady nebo důvod zaslání zboží.

7.3. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci osobně v sídle Prodávajícího, či ho o uplatnění práva z vad písemně vyrozumět spolu se zasláním reklamovaného zboží. Pokud se jedná o zboží nadměrné velikosti (zejména vrata, dveře atd.) vyrozumí Kupující Prodávajícího písemně o uplatnění reklamace vyrozuměním zaslaným na adresu sídla Prodávajícího.

7.4. Prodávající je povinen reklamaci Spotřebitele vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí oznámení o reklamaci. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná k Podnikateli.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpravovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem plnění předmětu smlouvy (např. poskytnutí pouze nutných údajů dopravcům při doručování zboží dle objednávky).

8.2. Kupující má právo být na požádání informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn kdykoli tyto údaje měnit. Písemným podáním zaslaným na adresu sídla Prodávajícího má Kupující právo vyslovit nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

8.3. Kupující má možnost Prodávajícímu sdělit, že nechce dále zasílat obchodní sdělení na emailovou adresu jím uvedenou v objednávce.

8.4. Státní dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Mimosoudní vyřizování vzniklých sporů se Spotřebiteli

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je vedle obecných soudů příslušná i Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: www.coi.cz

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.5.2019

10.2. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení